no-img
فروش محصولات مجازی

بایگانی‌های مدیریت - فروش محصولات مجازی


فروش محصولات مجازی

مطالب

موضوع : مدیریت
Industrial Relations at Cummins India Limited- A Case Study Limited-مطالعه روابط صنعتی در کامینز هند

Industrial Relations at Cummins India Limited- A Case Study Limited-مطالعه روابط صنعتی در کامینز هند


Industrial Relations at Cummins India Limited- A Case Study Limited-مطالعه روابط صنعتی در کامینز هند Industrial Relations at Cummins India Limited- A Case Study Limited-مطالعه روابط صنعتی در کامینز هند The present research is a case study of the industrial relations scenario at Cummins India Limited. 50 respondents from the organization had been picked on the basis of random convenience sampling. It was found that industrial relations have been cordial, harmonious and collaborative since 2010. Communication [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 13    نویسنده : mmba
سه فصل اول پایان نامه درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران

سه فصل اول پایان نامه درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران


سه فصل اول پایان نامه درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران سه فصل اول پایان نامه درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 11    نویسنده : mmba
تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تامین جهت بهبود عملکرد آن

تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تامین جهت بهبود عملکرد آن


تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تامین جهت بهبود عملکرد آن تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تامین جهت بهبود عملکرد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 9    نویسنده : mmba
پروپوزال درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران

پروپوزال درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران


پروپوزال درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران پروپوزال درباره بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 11    نویسنده : mmba
آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانچکیده:هدف اصلی این پژوهش آسیبشناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانو اهداف فرعی آن تعیین آسیبهای مربوط به پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانی آن ساختار است .به منظورجمع آوری اطلاعات، پرسشنامهای بر مبنای طیف چهار درج ه ی لیکرت طراحی شده کهوضعیت ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد س هگانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 11    نویسنده : mmba
عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه

عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه


عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژهبررسی عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 12    نویسنده : mmba
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه- تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک ساز

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه- تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک ساز


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه- تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک ساز مقاله انگلیسی همراه با ترجمه- تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازچکیده: ISO 9000 منافع ملموس و قابل رؤیتی را به سازمان از منظرکیفیت محصولات پایدار، تصویری از یک بازار پیشرفته، رضایتمندی فزآیندهمشتری و منافع درازمدت اعطاء می کند با این وجود تأثیر منتج از ISO 9000روی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 9    نویسنده : mmba
روش‎های ریزدماتیک در رابطه با روش‎های مدیریت دانش

روش‎های ریزدماتیک در رابطه با روش‎های مدیریت دانش


روش‎های ریزدماتیک در رابطه با روش‎های مدیریت دانش روش‎های ریزدماتیک در رابطه با روش‎های مدیریت دانش ۸۰۰x600 روشن‎سازی از اتخاذ هستی‎شناسی در مدیریت دانش و پیشرفت و توسعه سیستم مدیریت دانش. بر کنار هم قرار دادن هستی‎شناسی وجود اساس کارهای هاید گرو هستی‎شناسی بودن (وجود داشتن) اساس مباحث دلوز و گوتاری در فعالیت‎های ریزوماتیک است.ارتباط این پدیده‎ها در مدیریت دانش، سیستم‎های اطلاعاتی و فعالیت‎های سازماندهی شده در یک قالب عمولی و چارچوب تجربی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 30    نویسنده : mmba
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-حسابداری مدیریت استراتژیکی


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-حسابداری مدیریت استراتژیکی مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-حسابداری مدیریت استراتژیکیچکیده: علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی باید به عنوان یک عامل اصلی حسابداری مدیریتی محسوب شود. حسابداری مدیریت استراتژیکی، قابلیت انجام چنین کاری را دارد چون از خود اصطلاح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آن توضیح داده می شود. هدف این مقاله، توضیح این نکته می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 8    نویسنده : mmba
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تجدید استراتژی سازمانها

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تجدید استراتژی سازمانها


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تجدید استراتژی سازمانها مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تجدید استراتژی سازمانهاچکیده: تجدید استراتژی اگر چه بحرانی برای موفقیت سازمانی است،توجه کمتری در ارتباط با نیت استعاره ی عمومی تر تغییر استراتژی دریافت می شود.مانند همه ی مسائل استراتژی .تجدید استرتژی فرصتها و تغییراتی برای سازمانهاست.در این مقاله ما اول عنوان تجدید استراتژی را بیان می داریم، و بر اهمیت ساختارهای این استاره اشاره می کنیم ما همچنین مدارک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 7    نویسنده : mmba
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانشکیده: مدیریت دانش نیاز به در نظر گرفتن سه عنصر مرتبط با هم افراد، فرآیندهاوفن آوری دارد.بیشتر فعالیتهای موجودکه بر روی افراد یا فن آوری متمرکز شدهاست،اغلب به حذف(درنظر نگرفتن) دو عنصر دیگر می انجامد. با این حال، بدونفکرکردن در مورد فرآیند-روش افراد ،سازمانها و حتی فن آوری انجام فعالیتها–هرگونه پیاده سازی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 3    نویسنده : mmba
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفا

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفا


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفا مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفاعنوان مقاله: تفکر نظام مند )استراتژیک(: زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفاهیمچکیده: در دهه ۹۰ میلادی بحثی در گرفته بود که آیا استراتژی باید بهعنوان هنر، علم و یا تلفیقی از هر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : mmba
بررسی تأثیر اجرای دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

بررسی تأثیر اجرای دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی


بررسی تأثیر اجرای دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بررسی تأثیر اجرای دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 5    نویسنده : mmba
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان مقاله انگلیسی همراه با ترجمه-انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندانچکیده: گروه دانشجوی علاقمند، جهت شناخت انگیزه های شناخته شده زمانهای مختلف، گردآوری این احساس قوی، عامل مرکزی و محوری این روند انگیزه ایست، پیشرفت های اخیر، با دقت بیشتری به شرح ساختار این احساس هدفمند و قالب ریزی شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 16    نویسنده : mmba